image banner
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

1. TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

2. ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA ĐƠN VỊ: 02146266660

3. Email đơn vị: daotaolaixelaocai@gmail.com

4. Địa điểm, vị trí: Đường Phan Kế Bính, tổ 19, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai

5. Lãnh đạo chủ chốt đơn vị (ẢNH)

anh tin bai
 
anh tin bai
 
anh tin bai
 

Phạm Trường Minh

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0988760009

Nguyễn Đức Thuận

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0912550627

Đặng Văn Thắng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0915439244

6. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

6.1. Chức năng

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe và tổ chức hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu và năng lực đào tạo, Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo lái xe mô tô, ô tô trình lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai phê duyệt;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng theo giấy phép của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cấp và theo quy mô Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Thực hiện, đào tạo sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho người học. Quản lý quá trình đào tạo lái xe mô tô, ô tô; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của người học, quản lý người học theo quy định hiện hành;

đ) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu; hệ thống hồ sơ, sổ sách giáo vụ.... phục vụ công tác đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng;

e) Tổ chức cho học viên học lái xe các hạng của Trung tâm ôn luyện trước khi tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thực hiện tổ chức dịch vụ thuê xe lắp đặt thiết bị cho học viên của Trung tâm, các cơ sở đào tạo khác và các tỉnh lân cận có nhu cầu ôn luyện tại sân sát hạch để tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng;

f) Được tổ chức đào tạo vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính cho người có nhu cầu; đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian quy định;

g) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm, có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;

h) Công khai mức thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe, mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác theo quy định; thu học phí đào tạo lái xe, phí dịch vụ ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe và các dịch vụ khác theo quy định;

i) Khai thác tối đa các nguồn lực cho dạy nghề, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và sát hạch của trung tâm, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện chế độ báo cáo; quản lý viên chức; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Trung tâm, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, dịch vụ; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đản bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, năng lực đào tạo; tăng cường xã hội hóa, đầu cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; thực hiện cơ chế tự chủ có hiệu quả; trở thành cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe uy tín trong tỉnh, thu hút học viên các tỉnh khác đến học tập, sát hạch tại Trung tâm.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

(1) Số nghề đào tạo lái xe ô tô, mô tô: 3 nghề đào tạo lái xe hạng B, B2, C trình độ sơ cấp, 5 nghề đào tạo thường xuyên nâng hạng lái xe ô tô và mô tô hạng A1. Mở mới 01 nghề đào tạo lái xe ô tô hạng F và 01 nghề đào tạo lái xe mô tô hạng A2 khi xã hội có nhu cầu cao.

(2) Quy mô đào tạo lái xe ô tô từ 1.500 - 2000 học viên/năm ở các cấp trình độ đào tạo; lái xe mô tô từ 3000 - 3500 học viên/năm.

(3) Tất cả các chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, thường xuyên theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải và được số hóa.

(4) Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hoạt động của Trung tâm đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyển sinh, chuẩn hóa trong tổ chức đào tạo và sát hạch; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo, sát hạch.

(5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

(6) Học viên tốt nghiệp lái xe ô tô đạt tỷ lệ 95% trở lên; học viên được cấp giấy phép lái xe đạt tỷ lệ 85% trở lên. Học viên được cấp giấy phép lái xe mô tô đạt tỷ lệ 70% trở lên.

(7) Tiếp tục tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên dạy lái xe. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu quy định;

(8) Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.

(9) Tự chủ 100% chi thường xuyên và đến năm 2025 tự chủ 100% chi thường xuyên và 30% chi đầu tư.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

8.1. Các hoạt động nổi bật của đơn vị

a) Hoạt động tuyển sinh

- Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo rộng rãi đến nhân dân, người học thông qua nhiều hình thức (thông báo tuyển sinh bằng văn bản; thông báo trên các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử...). Mọi thông tin về thời gian đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, yêu cầu về độ tuổi, hồ sơ, học phí và chế độ chính sách...đối với từng hạng đào tạo đều được Trung tâm công khai tới học viên, xây dựng thành các bảng thông báo niêm yết tại nhiều địa điểm trong Trung tâm và công bố trong buổi khai giảng mỗi khóa học.

- Kết quả tuyển sinh: năm 2020 đạt: 1762 học viên học lái xe ô tô các hạng, 2890 học viên học lái xe mô tô hạng A1; năm  2021 đạt 2457 học viên học lái xe ô tô các hạng, 2935 học viên học lái xe mô tô hạng A1; năm 2022 đạt 2104 học viên hoc lái xe ô tô các hạng, 3025 học viên học lái xe mô tô hạng A1.

b) Hoạt động đào tạo

* Công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

- Trung tâm đã xây dựng quy chế tuyển sinh, đào tạo, quy trình đào tạo và tiến độ đào tạo hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp và triển khai đào tạo theo đúng quy định. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Trung tâm đã sử dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm để thi hết 5 môn học lý thuyết, kiểm tra kết thúc khóa học và sát hạch bằng phần mềm sát hạch của Bộ Giao thông vận tải, thiết bị chấm điểm tự động theo quy chuẩn quốc gia Việt Nam. Qua đó chất lượng đào tạo, kiểm tra, sát hạch được đánh giá khách quan, công bằng, phản ánh đúng chất lượng đào tạo.

* Kết quả đào tạo, sát hạch lái xe:

- Năm 2020 đào tạo lái xe ô tô được 44 khóa, với tổng số 1601 học viên, đào tạo lái xe mô tô hạng A1: 15 khóa, với tổng số là 2890 học viên. Sát hạch lái xe ô tô các hạng 16 kỳ với tổng số 2007 lượt người tham dự sát hạch; số GPLX được cấp là 1765. Sát hạch xe mô tô hạng A1 21 kỳ, với tổng số 5236 lượt người tham dự sát hạch, số GPLX được cấp  là 3981 người.

- Năm 2021 đào tạo lái xe ô tô được 58 khóa, với tổng số 1882 học viên; đào tạo lái xe mô tô hạng A1 được 16 khóa, tổng số là 2935 học viên. Sát hạch lái xe ô tô các hạng được 19 kỳ, với tổng số 2548 lượt người tham dự sát hạch; số GPLX được cấp là 2084 người. Sát hạch lái xe mô tô 20 kỳ, với tổng số 5837 lượt người tham dự sát hạch, số GPLX được cấp  là 4302 người.

- Năm 2022 đào tạo lái xe ô tô các hạng: 70 khóa, với tổng số 2262 học viên, đào tạo lái xe mô tô hạng A1 3025 học viên. Sát hạch lái xe ô tô các hạng 19 kỳ, tổng số 2548 lượt người tham dự sát hạch; số GPLX được cấp là 2084. Sát hạch xe mô tô 20 kỳ, tổng số 5837 lượt người tham dự sát hạch, số GPLX được cấp  là 4302.

c) Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Trung tâm đã xây dựng và thực hiện quy trình tuyển sinh, đào tạo các lớp lái xe ô tô. Nội dung trong quy trình phù hợp với công tác tuyển sinh, đào tạo và sát hạch lái xe của trung tâm và đang phát huy hiệu quả.

- Trung tâm được trang bị hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho công tác đào tạo  và sát hạch lái xe cũng như công tác quản lý điều hành các hoạt động khác của trung tâm.

- Trung tâm đã từng bước hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo như lắp đặt thiết bị điểm danh vân tay kết hợp nhận diện khuôn mặt giám sát quá trình học lý thuyết môn Pháp luật giao thông đường bộ; Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm các môn học lý thuyết, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong đào tạo.

- Trung tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống thiết bị DAT để giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên đảm bảo cho học viên được học đầy đủ thời gian và số km lái xe theo quy định.

- Trung tâm có hệ thống camera giám sát quá trình sát hạch lái xe ô tô, mô tô, các dữ liệu được truyền trực tiếp về Sở Giao thông vận tải, Cục đường bộ Việt Nam và công khai kết quả với người dự sát hạch, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô.

c) Hoạt động Hội giảng, Hội thi kỹ năng nghề giáo viên

- Năm 2020, Trung tâm tổ chức hội giảng cấp cơ sở có 02 giáo viên tham gia, kết quả đạt 02 giải khuyển kích. Có 01 giáo viên được nhà trường chọn cử tham gia Hội giảng cấp tỉnh giải Ba.

- Năm 2021, Trung tâm đã tổ chức hội giảng cấp trung tâm, có 9 giáo viên đăng ký tham gia, kết quả Hội giảng: 01 giáo viên đạt giải nhất, 01 giáo viên đạt giải nhì, 01 giáo viên đạt giải 3, 06 giáo viên đạt giải khuyến khích. Hội giảng cấp trường, Trung tâm có 01 giáo viên tham gia và  đạt giải Ba. Cũng trong năm 2021, Trung tâm tổ chức Hội thi kỹ năng nghề lái xe cho giáo viên, có 42 giáo viên tham gia, kết quả Hội thi: 01 giáo viên đạt giải nhất, 02 giáo viên đạt giải nhì, 02 giáo viên đạt giải 3, 05 giáo viên đạt giải khuyến khích.

- Năm 2022, Trung tâm tổ chức Hội thi kỹ năng nghề lái xe cho giáo viên, có 38 giáo viên tham gia, kết quả Hội thi: 01 giáo viên đạt giải nhất, 02 giáo viên đạt giải nhì, 03 giáo viên đạt giải 3, 05 giáo viên đạt giải khuyến khích.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe; tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của Trung tâm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra, đánh giá, sát hạch lái xe ô tô, mô tô, cụ thể:

- Đã xây dựng trang thông tin điện tử của Trung tâm có kết nối với trang thông tin điện tử của Nhà trường và một số cơ quan của Tỉnh để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hoạt động đào tạo của Trung tâm. Tạo môi trường thuận lợi cho học viên, người học đăng ký tuyển sinh, khai thác tài liệu, tự học, ôn thi được thuận lợi.

- Đã ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ học viên, điểm danh học viên học lý thuyết; phần mềm trắc nghiệm trong kiểm tra các môn học lý thuyết, phần mềm kiểm tra kết thúc môn học, phần mềm và thiết bị chấm điểm tự động trong sát hạch lái xe ô tô, mô tô; camera giám sát trên sân, trên xe quá trình học viên sát hạch lái xe các hạng; lưu trữ kết quả đào tạo của Trung tâm.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, hướng dẫn học viên ôn luyện lý thuyết trên máy tính.

Nhìn chung các hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, sát hạch lái xe ô tô, mô tô của Trung tâm cơ bản đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm nhân lực, kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

8.1. Thành tích đã đạt được trong 3 năm qua.

- Năm 2020, có 02 nhà giáo giải khuyển kích trong kỳ thi Hội giảng cấp trường; 01 nhà giáo đạt giải Ba Hội giảng cấp tỉnh; 03 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 31 nhà giáo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; tập thể trung tâm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm 2021, có 09 nhà giáo đạt giải trong kỳ thi Hội giảng cấp trung tâm, trong đó có 01 giáo viên đạt giải nhất, 01 giáo viên đạt giải nhì, 01 giáo viên đạt giải 3, 06 giáo viên đạt giải khuyến khích. có 01 nhà giáo đạt giải Ba trong kỳ thi Hội giảng cấp trường. có 10 nhà giáo đạt giải trong Hội thi kỹ năng nghề, trong đó có 01 giáo viên đạt giải nhất, 02 giáo viên đạt giải nhì, 02 giáo viên đạt giải 3, 05 giáo viên đạt giải khuyến khích. Có 38 nhà giáo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 03 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, tập thể trung tâm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.

- Năm 2022, 11 nhà giáo đạt giải trong Hội thi kỹ năng nghề, trong đó có 01 giáo viên đạt giải nhất, 02 giáo viên đạt giải nhì, 03 giáo viên đạt giải 3, 05 giáo viên đạt giải khuyến khích. Có 06 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 45 nhà giáo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể trung tâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Một số hình ảnh hoạt động

anh tin bai

Học viên thực hành tại phòng thi mô phỏng và thi lý thuyết

anh tin bai

Gọi cho chúng tôi
TRUNG TÂM DU LỊCH Y TẾ
Chat qua zalo
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 915
  • Tất cả: 22,473
Đăng nhập