caodanglaocai.vn

1.Quá trình thành lập

Phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị được thành lập cùng với sự thành lập và phát triển của Trường Cao đẳng Lào Cai, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lào Cai.

Sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Trung học Y tế vào Trường Cao đẳng Lào Cai theo Quyết định số 1522/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, và nhận chuyển giao viên chức của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai (sau khi trường Cao đẳng Sư phạm sáp nhập với phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai). Hiện nay đội ngũ viên chức của phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị đã được kiện toàn với tổng số là 16 viên chức.

2.Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác Tài chính, kế toán, quản lý trang thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động của trường và công tác đào tạo.

2.2. Nhiệm vụ:

* Công tác kế hoạch:

- Chủ trì xây dựng, lập và trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng quy hoạch kế hoạch tổng thể phát triển trường dài hạn, 5 năm và hàng năm;

- Chủ trì lập, tổ chức thẩm định, trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án, dự án, phát triển hoạt động sự nghiệp, hoạt động đào tạo của Nhà trường. Quản lý toàn bộ các dự án đầu tư pahts triển Nhà trường;

- Tổ chức lập kế hoạch hoạt động hàng năm của trường;

- Xây dựng các quy định, quy chế về quản lý tài sản, thiết bị và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chung của nhà trường và hoạt động đào tạo;

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch về hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của nhà trường;

- Tổ chức phân bổ kế hoạch, kiểm tra đôn đốc và giám sát việc thực hiện kế hoạch cho các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường.

* Công tác tài chính, kế toán:

- Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách, dự trù, phân bổ kinh phí. Thực hiện thu, chi, cấp phát và thanh toán các khoản chi tiêu nhằm đảm bảo phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường;

- Quản lý tài chính, hoạt dộng kế toán theo quy định hiện hành. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định của nhà nước. Bảo quản đầy đủ, an toàn tài liệu kế toán trong quá trình sử dụng, thực hiện lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo quy định của luật tài chính- kế toán;

- Tổ chức cấp phát, chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động đúng, đủ, kịp thời và chính xác;

- Phối hợp với phòng công tác học sinh, sinh viên thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí; chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, thi đua khen thưởng và chế độ chính sách khác cho học sinh, sinh viên theo quy định của nhà nước;

- Lập sổ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức;

- Lập, triển khai thực hiện, theo dõi nghiệm thu, thanh lý, quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với phòng công tác học sinh, sinh viên thu bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

* Công tác quản lý tài sản, thiết bị:

- Kiểm tra việc quản lý tài sản, nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị. Tổ chức kiểm tra các khoản thu và chi tiêu, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của các bộ phận trong trường;

- Tổ chức định kỳ kiểm kê, xác nhận, đánh giá số lượng, chất lượng tài sản, trang thiết bị; khấu hao, thanh lý tài sản, trang thiết bị theo quy định của nhà nước;

- Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng học chuyên ngành, xác nhận hồ sơ quản lý thiết bị cho giáo viên;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng được Nhà trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

3. Thành tích tiêu biểu

Trải qua quá trình hoạt động, trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách cùng với sự phát triển ngày càng vững mạnh của Trường, Phòng Kế hoạch - Tài chính và thiết bị luôn có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và tổ chức các hoạt động của trường. Những năm qua, thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính của nhà nước, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị đã chủ động và có nhiều hoạt động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo nhà trường trong công tác kế hoạch, tài chính.

Cán bộ viên chức phòng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, liêm khiết... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị đã không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý kế hoạch, tài chính, thiết bị; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ viên chức trong phòng; tích cực đề xuất với lãnh đạo các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản của nhà trường.

Trong các phong trào thi đua, phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị đã tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường cũng như các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ…, đóng góp tích cực vào thành tích xây dựng và phát triển của nhà trường.

Hàng năm, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc, cán bộ viên chức Phòng đều đạt Lao động tiên tiến, một số đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, phòng Kế hoạch - Tài chính và Thiết bị sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường Cao đẳng Lào Cai trong giai đoạn mới./.

Chuyên mục phụ