KHẢO SÁT TỰ DO

khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo và các điều kiện liên quan đến hoạt động đào tạo
Thời gian: 01/02/2022 - 31/03/2022

KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

rất mong các bạn cựu học sinh sinh viên (HSSV) và HSSV Nhà trường đóng góp ý kiến đánh giá cho các nội dung của phiếu khảo sát dưới đây
Thời gian: 01/02/2022 - 31/03/2022

KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN

rất mong các bạn cựu học sinh sinh viên (HSSV) và HSSV Nhà trường đóng góp ý kiến đánh giá cho các nội dung của phiếu khảo sát dưới đây
Thời gian: 01/02/2022 - 31/03/2022