ThS. Nguyễn Ngọc Huy

Trường Cao đẳng Lào Cai

(Điện thoại: 0976199771; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Tài nguyên rừng đóng góp vào thu nhập và việc làm của hộ gia đình. Nghiên cứu này phân tích, đánh giá vai trò của khai thác tài nguyên rừng đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn ở tỉnh Lào Cai. Kết quả cho thấy, thu nhập từ khai thác tài nguyên thực vật rừng đóng góp tới 56,2% tổng thu nhập của hộ. Nghiên cứu cho thấy đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ (tình trạng kinh tế, quy mô hộ gia đình, trình độ học vấn) và giá bán lâm sản là những yếu tố ảnh hưởng tới sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng của hộ gia đình nông thôn ở tỉnh Lào Cai.

 

Forest plant resources contribute to the income and work of the households. In this research, we analyse and evaluate the role of forest plant resources to the livelihood of rural households in Lao Cai province. Results indicate that the exploitation make a contribution of 56,2% of total income. The research indicates the features which affect to the rural households' dependence on forest resources. They are socio-economic characters (economic status, family size, educational background) and price of forest product.

 

Từ khóa: Tài nguyên thực vật rừng; Phụ thuộc vào tài nguyên rừng; Lào Cai.

Keywords: Forest phytodiversity; Forest resource dependency; Lao Cai.