Nguyễn Thị Kim Nhung 

Khoa Khoa học cơ bản – Pháp lý – Hành chính

    Trong giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng, kiểm tra, đánh giá là hoạt động rất quan trọng, nó góp phần quyết định điều khiển quá trình giáo dục đáp ứng mục tiêu đặt ra. Bài viết này sẽ trình bày sơ lược về: nguyên tắc kiểm tra, đánh giá; nội dung cần đánh giá; các phương pháp kiểm tra, đánh giá thường dùng; thang bậc đánh giá, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá 

Kiểm tra, đánh giá chú trọng đánh giá cả quá trình, kết hợp giữa đánh giá của giảng viên và tự đánh giá của SV; sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với nội dung đánh giá, đảm bảo tính chính xác, khách quan; thực hiện đúng quy trình kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả đào tạo, cấp bằng đúng quy định.

2. Nội dung cần kiểm tra, đánh giá

Mục tiêu đặt ra đối với mỗi hoạt động giáo dục, từ giờ học, bài học, môn học, mô đun đến cả chương trình đào tạo hay các hoạt động ngoài giờ lên lớp đều bao gồm: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Vì vậy, khi đánh giá bất cứ một hoạt động giáo dục nào cũng cần đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ của người tham gia.

3. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá thường dùng

Để công tác kiểm tra, đánh giá đạt hiệu quả, người ta thường phối hợp sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá như: quan sát, lượng giá, đo lường, kiểm tra trắc nghiệm (trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan)… đối với  kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học.

4. Thang bậc đánh giá

4.1. Đánh giá kiến thức

Đánh giá mức độ nhận thức về kiến thức của người học được đánh giá theo thang đo nhận thức 6 bậc của Bloom, với mức độ tăng dần: Nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo.

 

4.2. Đánh giá kỹ năng 

Đánh giá kỹ năng của người học theo thang 5 bậc, theo mức độ tăng dần: Bắt chước được, làm được (bước đầu hình thành kỹ năng), làm được chính xác (có kỹ năng), làm được thuần thục (có kỹ xảo), biến hóa được (có sáng tạo).

4.3. Đánh giá thái độ 

Đánh giá thái độ theo thang 5 bậc, mức độ tăng dần: Chấp nhận (chấp nhận nội dung được tiếp nhận), có phản ứng (có thể hiện quan điểm), có ý kiến đánh giá, cam kết thực hiện, thành thói quen.

Trong quá trình chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp hiện nay, mỗi giảng viên chúng ta cần đảm bảo nguyên tắc kiểm tra, đánh giá và thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, đánh giá, đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ năng và thái độ của người học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Tấn Nhật, Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch), 2010, Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO (dịch từ: Rethinking Engineering Education The CDIO Approach), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2. Darlene M.Redmond (Canada), 2013, Tài liệu tập huấn: Phát triển khung chương trình đào tạo, Hiệp hội các trường CĐ Cộng đồng Việt Nam, Hà Nội.

3. G. Bebling, 1989, Standard Program and VNEs, Implication for Education, Britain.

4. Nguyễn Đức Trí, 2000, Xây dựng mô hình đào tạo giáo viên kỹ thuật ở trình độ đại học cho các trường TCCN, dạy nghề - Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ B99-52-36, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội.

5. https://thinkingschool.vn/thang-do-bloom/