Nguyễn Thị Hải Lý

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) có ý nghĩa to lớn và là một phần của hoạt động của công tác PCTN, giữ vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN do Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh lãnh, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo. Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đây là một cuộc đấu tranh kiên quyết, kiên trì, không ngơi nghỉ, được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và công tác tuyên truyên giáo dục pháp luật về PCTN nói riêng, trong 6 tháng đầu năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chỉ đạo đồng bộ các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh tham nhũng, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh, Nhà trường đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN tới toàn thể viên chức, người lao động, học sinh sinh viên nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trong Nhà trường.

Thực  hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021" theo Quyết định phê duyệt số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 15/10/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, Trường Cao đẳng Lào Cai xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng năm 2021. Theo nội dung Kế hoạch đề ra với mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức thực hiện cụ thể, việc phân công nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị. Đến nay, các phòng, khoa, trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bao gồm các hoạt động: Thực hiện tuyên truyền 67 buổi với 4.097 lượt người tham gia về các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đến toàn thể viên chức, người lao động và HSSV với hình thức đa dạng, phù hợp; Cử đội ngũ báo cáo viên pháp luật tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN do Tỉnh tổ chức; Cử viên chức tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong Nhà trường trong môn học Pháp luật 34 lớp với 2.032 lượt học sinh sinh viên tham gia học tập…

 

Ảnh: Tổ chức họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn có lồng ghép thực hiện nội dung tuyên truyền, giáo dục về PCTN tại đơn vị


 

Qua việc đẩy mạnh quán triệt, triển khai, tuyên truyền giáo dục về PCTN đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên đã không ngừng nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng và hành động trong công tác này thời gian qua. Việc tuyên truyền của các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về PCTN góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trong công tác PCTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN để từng bước tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng theo quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Vì vậy, trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong PCTN; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11”, “Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 9/12”để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác PCTN trong thời gian tới, củng cố, tăng cường nhận thức, hành động, niềm tin của viên chức, người lao động và học sinh sinh viên đối với Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN, thực hiện công tác PCTN có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong Nhà trường tiếp tục ổn định, nề nếp và đạt hiệu quả cao hơn./.