Ths Lê Thị Phương Mai - Phòng TTKT&ĐBCLĐT 

                  Hệ thống bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hệ thống các chính sách, quy trình, công cụ đối với tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đạt được mục tiêu đề ra. Hệ thống bảo đảm chất lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo giúp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẳng định thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh, đào tạo và cơ hội đầu tư, là xu thế để thích nghi với sự thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay. Như vậy, xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết để để hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình công cụ quản lý nhằm đổi mới quản trị nhà trường theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả, xây dựng văn hóa chất lượng cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường tham gia quản lý chất lượng, góp phần đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

          Trường Cao đẳng Lào Cai là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai (được thành lập theo tại Quyết định số 1905/QĐ-LĐTBXH, ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, được mở rộng bằng việc sáp nhập thêm trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Trung học Y tế theo Quyết định số 1522/QĐ-LĐTBXH, ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), có chức năng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật, hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

          Ngay sau khi sáp nhập, Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (TTKT&ĐBCLĐT) đã tiến hành rà soát việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường đã nhận thấy: Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đã được quan tâm với nhiều giải pháp như đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ, viên chức đáp ứng với yêu cầu về tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, đặc biệt đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học; cải tiến, chỉnh sửa chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo trình, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, tăng cường cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, Nhà trường chưa xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng để quản lý, kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp do vậy nhiều tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chưa đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

          Trước tình hình đó, Phòng TTKT&ĐBCLĐT đã tham mưu nhiều giải pháp cho Lãnh đạo trường nhằm thay đổi nhận thức của đội ngũ viên chức, nhà giáo, người lao động về việc bảo đảm chất lượng, bồi dưỡng kiến thức để có thể xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Nhà trường. Qua từng năm thực hiện, công tác xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng có nhiều bước tiến lớn.

          Năm 2019, tham mưu cho Lãnh đạo trường mời Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 60 lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm làm hạt nhân cho việc đổi mới tư duy, nhận thức về xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng. Qua đợt tập huấn, nhiều viên chức, nhà giáo, người lao động đã hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và có kiến thức, kỹ năng để xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định. Ngay sau đó, để vận dụng kiến thức vào thực tế Nhà trường, với sự quyết tâm của Lãnh đạo trường, Phòng tiếp tục tham mưu các kế hoạch, hướng dẫn để xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng với Chính sách chất lượng cụ thể, Mục tiêu chất lượng rõ ràng, Kế hoạch thực hiện bám sát thực tế và mục tiêu đặt ra, Sổ tay bảo đảm chất lượng thể hiện rõ phương thức quản lý chất lượng của Nhà trường. Đồng thời, Nhà trường xây dựng và đưa vào vận hành 30 quy trình bảo đảm chất lượng, 88 bộ ngân hàng đề thi. Song, do năm đầu tiên mới Nhà trường thực hiện và nghiên cứu xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng nên việc xuất hiện một số nội dung còn chưa phù hợp thực tiễn của Trường là điều không thể tránh khỏi như: Một số quy trình áp dụng vào thực tế chưa hiệu quả, thực hiện công việc thực tế không theo các bước trong quy trình, biểu mẫu quy trình chưa phù hợp với thực tế...

          Năm 2020, chính sách chất lượng của Nhà trường được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật để phù hợp với thực tế phát triển của Nhà trường và sự thay đổi của các định hướng chiến lược, đặc biệt dễ hiểu, dễ nhớ, ngắn gọn, gắn với giá trị của Nhà trường. Mục tiêu chất lượng của năm được xoáy vào những nhiệm vụ, chức năng còn yếu cần được chú trọng kiểm soát nhằm tiến tới đạt chuẩn tiêu chuẩn kiểm định về: nhà giáo, giáo trình, ngân hàng đề thi, liên kết doanh nghiệp, giới thiệu việc làm và lần vết người học... cho thấy quyết tâm cao của Nhà trường trong lộ trình chuẩn bị đạt chuẩn kiểm định và hướng tới mục tiêu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao. Nhà trường tiếp tục xây dựng mới 20 quy trình bảo đảm chất lượng, 90 bộ ngân hàng đề thi giúp cho hệ thống bảo đảm chất lượng bao quát nhiều lĩnh vực hoạt động của Nhà trường hơn. Đồng thời, tiến hành giám sát 30 quy trình nhằm tìm ra lỗ hổng quản lý, điểm chưa chất lượng, điểm lỗi thời... để tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng cho mỗi hoạt động của Nhà trường.

          Hai năm sau sáp nhập, từ một Trường đa phần viên chức, nhà giáo, người lao động chưa biết đến hệ thống bảo đảm chất lượng và vì sao phải xây dựng và vận hành hệ thống này, đến nay, toàn bộ viên chức, nhà giáo, người lao động đã dần quen với các thuật ngữ Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng là bước đầu thể hiện sự thành công của Nhà trường trong việc huy động toàn bộ Nhà trường vào xây dựng chất lượng. Tiếp đó, việc thực hiện công việc theo quy trình từ bỡ ngỡ đến nay đã dần thành nếp trong tư duy hành động của mỗi viên chức, nhà giáo, người lao động cho thấy hệ thống bảo đảm chất lượng đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Hệ thống đã đồng bộ gồm: Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, Sổ tay bảo đảm chất lượng, 50 quy trình bảo đảm chất lượng, 178 bộ ngân hàng đề thi. Các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường http://caodanglaocai.vn/index.php/tai-nguyen/he-thong-dam-bao-chat-luong). Hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường bảo đảm nguyên tắc tiếp cận theo quá trình, được xây dựng trên cơ sở pháp lý, được kiểm tra, giám sát thường xuyên và cải tiến liên tục, đảm bảo tính hệ thống, gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản lý; phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường, thực tiễn xã hội, bảo đảm các cơ chế giám sát hoạt động tốt nhằm duy trì và cải thiện chất lượng đào tạo. Nhiều đơn vị đã chủ động đề xuất xây dựng quy trình nhằm quản lý công việc của đơn vị mình cho thấy văn hóa chất lượng dần trở thành nét văn hóa của Nhà trường.

          Tuy nhiên, để hệ thống bảo đảm chất lượng phát huy tính tích cực hơn thì việc ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản lý đặc biệt là xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng được số hóa, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ quản lý của trường và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng; có khả năng kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp đang là nhu cầu cấp thiết của Nhà trường. Đây cũng là một trong những định hướng trở thành mục tiêu chất lượng trong năm 2021. Hi vọng, một hệ thống bảo đảm chất lượng hiện đại sẽ là bước tiến tiếp theo trong công cuộc xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai trở thành trường cao đẳng chất lượng cao./.

Một số hình ảnh hoạt động: 

Ảnh 1: Nhà trường đang thực hiện Quy trình nhập học

Ảnh 2: Kiểm tra giờ học thực hành tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

Ảnh 3: Thực hiện nghiêm túc Quy trình tổ chức cuộc họp

Ảnh 4: Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đánh giá cao hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường