Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ. Cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, y dược, văn hóa nghệ thuật và các lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội. Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tạo môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có được năng lực hành nghề vững vàng, có tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc hiệu quả và cơ hội học tập suốt đời.