Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết hợp tác được thành lập theo Quyết định số 607/QĐ-CĐLC ngày 25/12/2018 của Trường Cao đẳng Lào Cai. Trung tâm là đơn vị trực thuộc nhà trường, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu; có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và liên kết hợp tác.

  1. Tổ chức bộ máy, đội ngũ

- Về tổ chức, nhân sự: Trung tâm có 12 người; Trong đó có: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 08 viên chức.

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 05; Đại học: 09.

- Về trình độ LLCT: Cao cấp: 02; Trung cấp: 03.

- Số lượng Đảng viên: 10/12 đ/c;

- Số người dân tộc thiểu số: 02; người dân tộc thiểu số là nữ: 02.

- Cơ cấu nữ: 04/12.

- Độ tuổi trung bình: 39; người cao tuổi nhất: 54; người ít tuổi nhất: 33;

  1. Chức năng, nhiệm vụ
  2. Chức năng

Trung tâm tuyển sinh và liên kết hợp tác là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các nội dung công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho người học

Trung tâm được sử dụng con dấu của trường để thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm có giám đốc, phó giám đốc, cán bộ kỹ thuật, giáo viên, nhân viên. Chức danh giám đốc và phó giám đốc do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định.

  1. Nhiệm vụ

* Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện.

* Công tác tuyển sinh

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh;

- Lập kế hoạch tuyển sinh dài hạn, 5 năm và hàng năm. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh có hiệu quả;

- Chủ trì xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm ở tất cả các hệ đào tạo, các ngành, trình độ đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo tất cả các cấp trình độ (bao gồm cả trình độ Đại học và sau đại học) phù hợp với tình hình nhà trường, nhu cầu xã hội.

- Đề xuất với Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc để thực hiện công tác tuyển sinh. Thường trực Hội đồng tuyển sinh;

- Thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh, tiếp nhận, rà soát hồ sơ đăng ký học nghề của người học, lập phương án thi tuyển, xét tuyển, quyết định trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh và Hiệu trưởng xét duyệt theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo NCKH&HTQT đề xuất quy hoạch, bổ sung, phát triển mã ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đề xuất ngành nghề liên kết đào tạo:

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tuyển sinh. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định hiện hành.

* Liên kết hợp tác

- Chủ trì xây dựng kế hoạch liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện công tác tuyển sinh;

- Phối hợp với các Phòng, khoa trong trường tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo, hợp đồng đặt hàng đào tạo; tuyển dụng lao động đối với HSSV nhà trường;

- Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức Ngày hội việc làm để tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên;

* Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.