1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Lập kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển hoạt động của khoa dài hạn, 5 năm và hàng năm báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của hiệu trưởng;

c) Lập và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các lớp học, ngành học và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường đối với lĩnh vực ngành nghề đào tạo được giao theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Phối hợp với phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế xếp thời khóa biểu đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện công tác giáo vụ trong giảng dạy, học tập và các hoạt động quản lý khác theo quy định của trường;

d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa. Phân công giảng viên của khoa giảng dạy, hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học theo kế hoạch;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

g) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường. Đánh giá giáo viên tập sự theo quy định;

h) Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được giao; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa bảo trì, cải tiến thiết bị đào tạo của khoa quản lý. Đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho làm việc, giảng dạy, thực hành thực tập của giảng viên và học sinh sinh viên;

i) Chịu trách nhiệm chính về việc đề xuất cơ sở thực hành, thực tế, thực tập nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan đưa sinh viên đi thực tập ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phối hợp với các phòng chức năng tìm kiếm, giới thiệu các cơ sở có việc làm cho học sinh, sinh viên;

k) Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện công tác giáo dục học sinh sinh viên thuộc khoa quản lý;

l) Tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại học sinh về học tập, rèn luyện các lớp theo quy định vào cuối mỗi kỳ học, năm học, khoá học báo cáo thông qua trước hội đồng nhà trường, phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh, sinh viên.

m) Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của hiệu trưởng.

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Khoa Nông lâm - Xây dựng trường Cao đẳng Lào Cai được thành lập mới từ tháng 01/01/2019 trên cơ sở sát nhập khoa Nông lâm nghiệp, một phần của khoa Xây dựng - Hướng dẫn du lịch của trường Cao đẳng Lào Cai, Khoa Nông lâm - xây dựng của trường Cao đẳng Cộng đồng.

- Tổng số cán bộ, CCVC có 14 người: Biên chế chính thức có 11 người, hợp đồng 68 có 01 người, hợp đồng có thời hạn 02 người.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ có 8/14 giảng viên chiếm 57% (trong đó 1 giảng viên sắp hoàn thành chương trình NCS). Có 6/14 giảng viên có bằng đại học, cử nhân chiếm 43%. Ngoài ra khoa còn có 04 giảng viên văn bằng 2 đại học (Kế toán và giáo dục quốc phòng). 01 giảng viên được thăng hạng lên giảng viên chính.

+ Ngoại ngữ, tin học: 100% giảng viên đạt trình độ tin học B. 01 giảng viên đạt tiếng anh B1, 02 giảng viên là cán bộ quản lý đang học nâng cao trình độ tiếng anh để đạt trình độ chuẩn B1.

+ Lý luận chính trị: 1 cao cấp, 3 trung cấp. Như vậy cán bộ quản lý của Khoa đều đạt chuẩn lý luận chính trị.

- Bộ máy quản lý gồm: 1 trưởng khoa, 3 phó khoa. Lãnh đạo Khoa đều đạt trình độ Thạc sỹ.

3. Ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo

- Nghề Khuyến nông lâm hệ Trung cấp và Cao đẳng.

- Nghề Thú y hệ Trung cấp và Cao đẳng

- Nghề Chăn nuôi – thú y hệ Trung cấp

- Nghề Kỹ thuật xây dựng hệ Trung cấp

- Đào tạo sơ cấp nghề thú y, chăn nuôi thú y, khuyến nông lâm và xây dựng.

- Đào tạo tập huấn các lớp của dự án giảm nghèo (WB) về lĩnh vực nông nghiệp, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã và thôn, biến đổi khí hậu, quản lý chất thải trong chăn nuôi, phòng chống dịch hại cây trồng vật nuôi, truyền thông về quản lý chất thải trong chăn nuôi, lập kế hoạch XDNTM.

4. Kết quả đào tạo và số học sinh, sinh viên tốt nghiệp trong 05 năm (từ 2014-2019)

Từ năm 2014-2019 kết quả đào tạo của khoa cụ thể như sau:

- Hệ Cao đẳng: Tổng số có 57 sinh viên tốt nghiệp. Trong đó, nghề Thú y: 19 em; nghề Khuyến nông lâm: 38 em.

- Hệ Trung cấp: Tổng số có 429 sinh viên tốt nghiệp. Trong đó, nghề Thú y, chăn nuôi thú y: 96 em; nghề Kỹ thuật xây dựng: 327 em; nghề trồng trọt: 6 em.

- Hệ sơ cấp: Tổng số có 810 học viên tốt nghiệp. Trong đó, nghề Thú y, chăn nuôi thú y: 479 học viên; nghề Kỹ thuật xây dựng: 163 học viên; nghề trồng trọt: 168 học viên.

- Đào tạo tập huấn các lớp của dự án giảm nghèo (WB) về lĩnh vực nông nghiệp, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã và thôn, biến đổi khí hậu, quản lý chất thải trong chăn nuôi, phòng chống dịch hại cây trồng vật nuôi, truyền thông về quản lý chất thải cho 17.316 người trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đào đạo 320 người cho cán bộ cấp xã về lập kế hoạch XDNTM.

5. Hoạt động nổi bật trong công tác đào tạo

+ Về biên soạn giáo trình, chương trình đào tạo: Giai đoạn 2014-2019 đã tổ chức biên soạn, thẩm định, được nhà trường ban hành và đưa vào sử dụng 77 tập bài giảng, giáo trình nội bộ của các nhóm ngành, nghề trung cấp, cao đẳng và nông thôn mới. Xây dựng mới 3 chương trình đào tạo cao đẳng nghề Thú y, nghề KNL, nghề xây dựng; chỉnh sửa, bổ sung 6 chương trình trung cấp nghề Thú y, nghề KNL, nghề Chăn nuôi - Thú y, nghề Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Cốt thép - Hàn, nghề Xây dựng DD và CN, 09 chương trình sơ cấp các nghề thuộc khoa quản lý. Hiện nay tất cả các mã nghề được cấp phép đều có chương trình đào tạo theo đúng quy định mới của Bộ LĐTB&XH và Tổng cục dạy nghề.

Các nhóm nghề được đào tạo theo chương trình khung, chuẩn đầu ra và hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia ban hành.

+ Về biên soạn ngân hàng câu hỏi đề thi hết môn, thi tốt nghiệp:  Khoa đã xây dựng và được nhà trường nghiệm thu 22 bộ Ngân hàng câu hỏi, đề thi tốt nghiệp, thi hết môn hệ trung cấp, cao đẳng nghề Khuyến Nông lâm, Thú y.

+ Về công tác giảng dạy:

Để công tác giảng dạy và đào tạo có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng học nghề, hầu hết các giáo viên trong khoa đều rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Trong giảng dạy giáo viên luôn tự tìm tòi những phương pháp truyền đạt dễ hiểu nhất để vừa đạt mục đích trang bị lý thuyết chuyên môn, vừa tập trung rèn luyện kỹ năng tay nghề cho học sinh. “Học đi đôi với hành” luôn là phương châm để giữa thầy cô và học sinh cùng trao đổi, cùng làm việc, lao động sản xuất ra sản phẩm… Khi tốt nghiệp ra trường về địa phương công tác hay làm kinh tế gia đình, các em đều có đủ kiến thức, tay nghề, lao động có kỹ thuật. Các em biết tự lập được cuộc sống bằng chính kiến thức, sức khỏe của bản thân, là người có ích cho gia đình và xã hội. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã là những cán bộ xã, thôn, cán bộ khuyến nông, thú y trẻ và làm kinh tế giỏi.

Trong các kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, 100% giảng viên trong khoa tham gia đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh trong đó có 3/5 giáo viên đạt giải nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ 3 năm 2011, lần thứ 4 năm 2013 và lần thứ 6 năm 2017, 1 giáo viên đạt giải ba cấp tỉnh lần thứ 5 năm 2015.

Kết quả đào tạo trong 5 năm qua của khoa đã góp phần tích cực vào việc triển khai thành công đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho khu vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Lào Cai.

+ Về thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên

Khoa đã chủ động  liên kết với một số HTX, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa HSSV đến thực hành thực tập.

- Hợp tác xã Chăn nuôi gia súc, gia cầm Quý Hiền – Bảo Thắng

- Hợp tác xã Chăn nuôi gia súc, gia cầm Quang Hằng – Bảo Thắng

- Hợp tác xã Mai Anh – Sa Pa

- Các doanh nghiệp, công ty xây dựng

- Trạm thú y, cán bộ thú y cơ sở trong các hoạt động tiêm phòng

+ Về nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật

- Đề tài NCKH của giảng viên: 01 đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2009-2011 (chủ nhiệm), 01 đề tài NCKH cấp bộ năm 2013-2014 (đồng chủ nhiệm), 05 đề tài NCKH cấp trường (2015-2018). Các đề tài đều có tính ứng dụng và được hội đồng đánh giá cao

- Sáng kiến kinh nghiệm, thiết bị dạy học: có 30 SKKN và thiết thực đã được nhà trường đánh giá cao. Từ năm 2016-2018 khoa đã có 3 sản phẩm tham gia Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm của Nhà trường.

- NCKH của HSSV: Có 20 đề tài NCKH của HSSV đã được nhà trường nghiệm thu

- Bài báo khoa học, quy trình kỹ thuật: có 3 bài báo được đăng trên tạp chí uy tín trong nước (2018). Tham gia viết 12 qui trình kỹ thuật cây trồng, vật nuôi đăng trên Sổ tay chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân và nhiều bài viết cho các Bản tin của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai (năm 2015)

Đánh giá chung: Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của khoa đã phát huy hiệu quả rất thiết thực cho mô hình đào tạo nghề Khuyến Nông lâm, nghề Chăn nuôi thú y, Thú y, Trồng trọt của Trường. Tuy nhiên kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học còn ít nên khó khăn cho giáo viên thực hiện đề tài; các trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn sản xuất (nuôi cấy được nấm nhưng không có nhà nuôi trồng nấm…)

6. Thành tích đạt được của đơn vị

Thành tích đạt được: Trong các năm học từ 2015-2018, tập thể cán bộ, giáo viên khoa Nông lâm - Xây dựng luôn được nhà trường công nhận và khen thưởng là tập thể lao động tiến tiến và tập thể lao động xuất sắc. Cá nhân: 1 Bằng khen của Thủ tưởng chính phủ; 1 giáo viên được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai; 3 bằng khen của UBND tỉnh; 1 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Chữ thập đỏ của tỉnh trong lĩnh vực hoạt động của các đoàn thể.

7. Các hình ảnh về hoạt động của khoa Nông lâm – Xây dựng