STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

1

Hoàng Quang Đạt

21/6/1972

Hiệu trưởng

Thạc sỹ

 

2

Nông Ngọc Khánh

06/12/1960

Phó hiệu trưởng

BS. Chuyên khoa 1

 

3

Đỗ Văn Chung

25/12/1959

Phó hiệu trưởng

Thạc sỹ

 

4

Trần Xuân Trường

19/5/1967

Phó hiệu trưởng

Thạc sỹ

 

5

Nguyễn Trung Kiên

14/4/1964

Phó hiệu trưởng

BS. Chuyên khoa 1

 

6

Phạm Đức Bình

29/5/1982

Phó hiệu trưởng

Thạc sỹ

 

7

Nguyễn Quang Tĩnh

08/8/1971

Phó hiệu trưởng

BS. Chuyên khoa 1