Phòng Thanh tra  Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (TTKT&ĐBCLĐT) thành lập tại Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Lào Cai (tiền thân là Phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng và nghiên cứu khoa học thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-CĐCĐ, ngày 13/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai).

Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo được tổ chức, hoạt động theo quy định trong điều lệ của trường Cao đẳng. Phòng có cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau: