Phòng Thanh tra  Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (TTKT&ĐBCLĐT) thành lập tại Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Lào Cai (tiền thân là Phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng và nghiên cứu khoa học thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-CĐCĐ, ngày 13/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai).

Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo được tổ chức, hoạt động theo quy định trong điều lệ của trường Cao đẳng. Phòng có cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Cơ cấu tổ chức

- Tổng số: 13 viên chức, trong đó (01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng, 09 chuyên viên).

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 06; Đại học: 07

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác Thanh tra, khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ

2.1.  Công tác thanh tra

- Lập, trình Hiệu trưởng kế hoạch thanh tra hàng năm của Nhà trường và thực hiện thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp theo quy định của nhà nước;

- Tổ chức thanh tra đột xuất các vụ việc theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; kê khai, minh bạch tài sản.

- Chủ trì thực hiện quy chế dân chủ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ trì thực hiện công tác pháp chế, trực tiếp kiểm soát tính hợp pháp, hợp hiến của các văn bản do nhà trường ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, NCKH&HTQT xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng “Tủ sách pháp luật” theo quy định.

2.2. Công tác khảo thí

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chế về khảo thí trên cơ sở các quy chế của Bộ LĐTB&XH và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa  tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun; thi hết học phần, thi tốt nghiệp theo quy định;

- Tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc môn học, mô đun; hết học phần cho học sinh, sinh viên của nhà trường. Thực hiện công tác bốc thăm, in, sao đề thi; điều hành tác nghiệp làm phách, đảo túi bài thi; quản lý bài thi và tổ chức chấm điểm, khớp phách lên điểm, lưu trữ bài thi theo quy định;

- Chịu trách nhiệm chính trong ban đề thi, quản lý bài thi, tổ chức chấm thi tuyển sinh (nếu có), khớp điểm hoàn thành kết quả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và điều hành của Hội đồng tuyển sinh.

2.3. Công tác đảm bảo chất lượng  và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

- Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm lập kế hoạch xây dựng, vận hành đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;

+ Đôn đốc, kiểm tra , giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng;

+ Báo cáo kết quả xây dựng vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo của Nhà trường;

+ Nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn giúp Hiệu trưởng về triển khai việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp

+ Chủ trì công tác tự đánh giá chất lượng theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt

+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

+ Tổng hợp và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng theo  quy định của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;

+ Xây dựng quy định, quy chế và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trình Lãnh đạo trường ký ban hành theo thẩm quyền;

+ Tổ chức tập huấn và tư vấn, hướng dẫn thực hiện các hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, công tác bảo đảm chất lượng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong Nhà trường;

+ Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng trong Nhà trường và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định. Xây dựng kế hoạch, lộ trình bảo đảm chất lượng theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định;

+ Tham gia đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý;

+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng tại các đơn vị.

III. Các thành tích đạt được qua các giai đoạn:

1. Thành tích tập thể

Từ khi thành lập đến nay: Hàng năm Phòng đều đạt tập thể lao động tiên tiến, được hiệu trưởng tặng giấy khen.

Năm 2014: Được UBND tỉnh tặng Bằng khen

Năm 2018: Được UBND tỉnh tặng Bằng khen

2. Thành tích cá nhân

02 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

01 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.