I. Giới thiệu chung

          Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế gồm 10 người, trong đó có 07 nữ, 03 nam; Cơ cấu tổ chức gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng; Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 07 người, Đại học 03 người.

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lập – Thạc sỹ CNTT, Điên thoại liên hệ: 0944.626.838; Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Các Phó trưởng phòng

- Trần Thi Hồng Hoa – Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Điện thoại liên hệ: 0917.371.309; Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Lê Quang Chiến – Thạc sỹ phương pháp giảng dạy âm nhạc; Điện thoại liên hệ: 0915.351.369; Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế phục vụ quá trình đào tạo của nhà trường. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các công tác sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

- Xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo;

- Xây dựng và phát triển giáo trình đào tạo;

- Xây dựng, chỉnh sửa quy chế, quy định, quy trình – các công cụ đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo;

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo;

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các khoa trong quá trình tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo;

- Quản lý, in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị khác trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo;

- Quản lý việc thực hiện nhiệm vụ giảng viên hàng năm;

- Quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc;

- Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm định việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo.

2. Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ

- Xây dựng các quy định về nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về nghiên cứu, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

3. Hợp tác quốc tế

- Tìm kiếm đối tác và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình về hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của nhà trường theo kế hoạch được phê duyệt;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện thủ tục đoàn ra, đoàn vào; tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc với trường;

4. Công tác thư viện

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quy hoạch, kế hoạch phát triển thư viên hàng năm và dài hạn;

- Tham mưu xây dựng các quy định về hoạt động của thư viện;

- Trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động của thư viện nhà trường. Đảm bảo cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên, học sinh, sinh viên. Lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học và các ấn phẩm của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

Chuyên mục phụ