Phấn đấu đến năm 2025 trường được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao, thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và 30% chi đầu tư. Đến năm 2030 trở thành trường Cao đẳng hiện đại hàng đầu của khu vực miền núi phía Bắc, tiếp cận được trình độ đào tạo các nước ASIAN và các nước trong nhóm G20, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ lớn của khu vực miền núi phía Bắc và thực hiện tự chủ hoàn toàn theo quy định của pháp luật.