I- Tóm tắt quá trình phát triển

Trung tâm GDNN - GDTX được thành lập theo Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm GDTX. Ngày 21/6/2016, Trung tâm được kiện toàn, đổi tên tại Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Ngày 13/8/2018  Trung tâm được tiếp tục kiện toàn tại Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sa Pa;

Thực hiện Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Trung tâm GDNN – GDTX huyện Sa Pa được đổi tên thành Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Sa Pa.

Tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 06/ 8 / 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Sa Pa thí điểm chuyển giao trực thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai từ ngày 01/9/2020 với thời gian 02 năm.

II. Tổ chức bộ máy:

Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Sa Pa hiện tại được giao 23 biên chế, trong đó:

- Cán bộ quản lý:  Ban giám đốc: 02 đồng chí ( Chưa bổ nhiệm chức danh Giám đốc), cụ thể:

+ Phó Giám đốc phụ trách: Hoàng Trung Hiếu – Thạc sỹ Quản lý công. Điện thoại liên hệ: 0974 543 456

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Minh – Cử nhân Kế toán. Điện thoại liên hệ: 0844 001 999

- Tổ chuyên môn:

+ Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp: 05 đồng chí

+ Tổ Giáo dục thường xuyên: 10 đồng chí

+ Tổ hành chính: 06 đồng chí

       Trụ sở Trung tâm: Tại tổ 1, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa , tỉnh Lào Cai với tổng diện tích đất là: 8.423m2

III- Vị trí, chức năng

Trung tâm GDNN - GDTX thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai có chức năng đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm trên địa bàn thị xã Sa Pa;

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Trường Cao đẳng Lào Cai, đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sa Pa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sa Pa đặt tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

IV- Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a, Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho người lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;

b, Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân;

c, Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

d, Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;

đ, Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên trung tâm theo quy định của pháp luật;

e, Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo;

g, Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

h, Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo đúng quy định;

i, Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở , trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh;

k, Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp;

l, Thực hiện dân chủ công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

m, Quản lý đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

n, Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

o, Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

p, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

a, Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm GDNN - GDTX nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

b, Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật;

c, Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật;

d, Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo;

đ, Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật;

e, Được Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm;

g, Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.