I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN

1.Quan điểm phát triển

- Xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai hướng tới mục tiêu vì sự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, của vùng Tây Bắc và của cả nước; 

- Phát triển nhanh, mạnh, vững chắc để trở thành trường cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thị trường lao động;

- Kết hợp đào tạo với cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, nghệ thuật… đáp ứng nhu cầu xã hội; 

- Ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực;

- Phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng các cơ hội của thời đại hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước, quốc tế để phát triển.

2. Hệ thống giá trị cơ bản

          Được xác định là: “Nhân văn – Kỹ thuật – Hội nhập”

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà trường, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện tốt việc đổi mới mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy - học; tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ có uy tín trong tỉnh và vùng Tây Bắc. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

(1) Số nghề đào tạo: 24 nghề trình độ cao đẳng, 27 nghề trình độ trung cấp, 30 nghề trình độ sơ cấp trở lên. 

(2) Đào tạo từ 08-10 nghề chất lượng cao (1-2 nghề đạt cấp độ Quốc tế, 2-3 nghề cấp độ Khu vực ASEAN, 5-6 nghề cấp độ quốc gia);

(3) Quy mô đào tạo từ 5.000 - 7.000 HSSV/năm ở các cấp trình độ đào tạo;

(4) Tất cả các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, được số hóa;

(5) 100% các môn học/ mô-đun của các chương trình đào tạo được biên soạn giáo trình dạy nghề;

(6) HSSV tốt nghiệp đạt tỷ lệ 90% trở lên, trong đó loại khá giỏi từ 30% trở lên;

(7) 80% HSSV trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp có việc làm (các nghề chất lượng cao ít nhất 90%);

(8) 100% cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao; trong đó 70% có trình độ thạc sĩ trở lên;

(9) Mỗi năm thực hiện từ 02 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh trở lên; hàng năm 15% số CBGV có sáng kiến cấp cơ sở;

(10) Tự chủ 100% chi thường xuyên và 30% chi đầu tư

CÁC VĂN BẢN KÈM THEO QUÝ VỊ VUI LÒNG ĐỌC TẠI FILE ĐÍNH KÈM SAU
CHINH SACH CHAT LUONG- MTCL.rar