Chuẩn đầu ra phát hành năm 2021 của 05 khoa với 13 chuẩn đầu ra trong đó có 02 trung cấp 11 cao đẳng
Quý vị vui lòng xem chi tiết tại đây

Chuẩn đầu ra của 7 khoa bao gồm 34 chuẩn đầu ra trong đó trình độ trung cấp 20 trình độ cao đẳng 14:
quý vị vui lòng xem tại đây